KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

             İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Gizlilik Sözleşmesi ANT KALIP SAN. VE TİC. A.Ş. (Ant Kalıp olarak anılacaktır) ile KARŞI ŞİRKET arasında akdedilmiştir.  İşbu sözleşme ile taraflar, birbirlerine aktardıkları kişisel verilerin Kanun’a uygun olarak işlenmesi ve korunması için gerekli tedbirlerin belirlenmesini amaçlamaktadırlar. 

MADDE 1: TANIMLAR:

            İşbu protokol kapsamında;

 • “Kanun”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • “Kişisel Veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
 • “Özel Nitelikli Kişisel Veri”, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
 • “İşleme”, Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,
 • “Kişisel Verileri Koruma Kurulu”; Kanun’da kendisine sorumluluk atfedilen Kurul, anlamına gelmektedir.

MADDE 2: TRANSFERİN DETAYLARI

Kişisel Veriler, taraflar arasında sözlü veya yazılı olarak, elektronik ortamda ve sair şekillerde aktarılmıştır veya aktarılabilecektir.

MADDE 3: AMAÇLA SINIRLI KULLANIM

 1. Kişisel veriler, münhasıran verilerin aktarılma amacına uygun olarak işlenebilecektir. Ant Kalıp tarafından aktarılan kişisel verilerin anılan kapsam dışında herhangi bir şekilde işlenmesi, Ant Kalıp’ın konuya ilişkin ön yazılı onayına tabi olacaktır. 
 1. KARŞI ŞİRKET kişisel veri işleme faaliyeti sırasında başta Kanun olmak üzere tüm ilgili mevzuata uygun davranacağını ve bu kapsamda kanuni olarak kendi sorumlulukları altında kalan hususları eksiksiz şekilde yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder. 
 1. KARŞI ŞİRKET, bu kapsamda kişisel verileri işleme ve paylaşma hususunda veri sahiplerini mevzuata uygun şekilde aydınlattıklarını ve hukuken gerekli olan durumlarda açık rızalarını aldıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 4: HUKUKİ SORUMLULUK 

 1. Taraflar, Kanun ve Kurul kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlüdür.
 1. KARŞI ŞİRKET, veri sahipleri tarafından kendisine iletilen ve Ant Kalıp’ı ilgilendiren talepleri, en geç üç gün içerisinde Ant Kalıp’a ileteceğini ve bu kapsamda Kanuna uygun hareket edeceğini taahhüt eder.
 1. KARŞI ŞİRKET, veri güvenliğinin sağlanması için Kurul tarafından önerilen ve veri güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almayı taahhüt eder. KARŞI ŞİRKET, özel nitelikli kişisel verilerin aktarımı olduğu durumlarda, Kurul tarafından belirlenen ek güvenlik önlemlerini almak zorundadırlar.
 1. Taraflar, birbirlerinden aldığı kişisel veriler hakkında süresiz sır saklama yükümlülüğüne tabidirler.
 1. KARŞI ŞİRKET, kişisel verilere herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi veya kişisel verilerin işbu gizlilik sözleşmesine aykırı bir şekilde üçüncü kişiler tarafından erişilebilir hale gelmesi halinde, söz konusu durum derhal Ant Kalıp’a bildireceklerdir.
 1. KARŞI ŞİRKET, işbu gizlilik sözleşmesinde öngörülen hususlarda personelini ve varsa alt yüklenicisini bilgilendirmekle yükümlüdür. Bahsi geçen personelin işbu gizlilik sözleşmesi veya mevzuatta yer alan düzenlemelere aykırı davranması halinde oluşacak zararlardan KARŞI ŞİRKET müşterek ve müteselsilen sorumludur.

MADDE 5: TAZMİNAT           

 1. KARŞI ŞİRKET’in işbu gizlilik sözleşmesinden doğan yükümlülüklere aykırı hareket etmesi sebebiyle Ant Kalıp’ın zarara uğraması, yasal, idari veya cezai yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde, söz konusu tutarlardan münhasıran KARŞI ŞİRKET 

 

MADDE 6: YETKİLİ MAHKEME

 

 1. İşbu sözleşmeden kaynaklanan veya işbu sözleşme ile bağlantılı olan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

                        Ant Kalıp                                                       KARŞI ŞİRKET